breadcrumb symbol ข่าว breadcrumb symbol ข่าวฟุตบอล
ไม่เป็นตามสัญญา!ทรูวิชันส์แจ้งส.บอลระงับจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายสดไทย

ไม่เป็นตามสัญญา!ทรูวิชันส์แจ้งส.บอลระงับจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายสดไทย

อัพเดตเมื่อ : June 27, 2020 1:53pm โดย : KingKong

ทรูวิชันส์ ส่งหนังสือตอบกลับไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอล ภายหลังที่ได้ส่งใบแจ้งหนี้เพื่อขอเงินค่าลิขสิทธิสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยทาง ทรูวิชั่นส์ ชี้แจง   เข้าใจถึงสถานการณ์ (โควิด) ทำให้ ไทยลีก ต้องหยุดแข่ง อีกทั้งพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการ อย่างไรก็ตามการที่สมาคมฯ ยุติการส่งสัญญา ทำให้ ทรูวิชันส์ ได้รับความเสียหายเช่นกัน จึงไม่สามารถจ่ายค่าลิขสิทธิ์งวดที่ 2 ตามกำหนดได้  แต่พร้อมชำระค่าสิทธิประโยชน์ สำหรับฤดูกาล 2563 โดยคำนวณมูลค่าของค่าสิทธิดังกล่าวเฉพาะจากนัดที่แข่งจริง 
โดยการเปลี่ยนวันแข่งขันใหม่เป็นเดือน ก.ย.63 - พ.ค.64 ทรูวิชันส์ เห็นว่าควรเป็นความยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย (สมาคมฯ และทรู) แต่ที่สุดแล้ว ทรูวิชันส์ ไม่ได้เห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยในปี 2564 ทรูวิชันส์ ไม่ได้ชนะการประมูล ดังนั้นแผนการลงทุนต่างๆ ในปี 2564 จึงไม่มีฟุตบอลไทยลีกรวมอยู่ด้วย จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคกับ ทรูวิชันส์ ในการวางแผนการตลาด และเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย
ขณะเดียวกันสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และทางรัฐบาลได้อนุญาตให้จัดแข่งขันกีฬาและถ่ายทอดสดได้แล้ว ดังนั้นสมาคมฯ ย่อมสามารถทำตามสัญญา โดยจัดแข่งฟุตบอลและส่งสัญญาณถ่ายทอดสดได้ในทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อ ทรูวิชันส์ ผู้เป็นคู่สัญญา
นอกจากนี้ ทรูวิชันส์ ยืนยันว่าสมาคมฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา คือ ไม่สามารถจัดการแข่งขันและส่งสัญญาณให้กับ ทรูวิชันส์ ได้ จึงย่อมมีสิทธิ์ระงับการชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดงวดที่ 2 และไม่มีหน้าที่ที่ต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ จนกว่าสมาคมฯ จะปฏิบัติตามสัญญา
อย่างไรก็ตาม แม้ ทรูวิชันส์ จะได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของสมาคมฯ แต่ ทรูวิชันส์ ยินดีทำตามสัญญาบางส่วน โดยดำเนินการชำระค่าสิทธิประโยชน์การถ่ายทอดสดภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ชำระค่าสิทธิประโยชน์ สำหรับฤดูกาล 2563 คำนวณมูลค่าของค่าสิทธิดังกล่าวเฉพาะจากนัดที่แข่งจริง และเป็นไปตามสัญญา
2.เนื่องจากมีการลดจำนวนทีมไทยลีก 1 จาก 18 เป็น 16 ทีม การแข่งขันลดลงจาก 306 นัด เหลือ 240 นัด คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ค่าสิทธิประโยชน์ จึงต้องคำนวณลดตามสัดส่วนดังกล่าว
3.หากจะจัดแข่งแบบไม่มีผู้ชมในสนาม ทรูวิชั่นส์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่าสิทธิ โดยคำนวณจากมูลค่าการแข่งขันที่ลดลง ทั้งนี้ ขอให้ สมาคมฯ จัดแข่ง และส่งสัญญาณถ่ายทอดสด ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ
ขอให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ฉบับลงวันที่ 4 มิ.ย. และติดต่อมายังทรูวิชั่นส์ เพื่อเจรจากำหนดค่าสิทธิประโยชน์และเวลาชำระเงินใหม่ ให้สอดคล้องกับจำนวนการแข่งขัน รูปแบบ และวิธี หากไม่ได้รับการติดต่อใน 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์จะดำเนินการตามกฎหมาย!!!
Facebook Comment